Algemene Voorwaarden Kampvuur-Reiki


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen, aanbiedingen en transacties tussen Reiki Master Rob Littel van “Kampvuur-Reiki” (verder te noemen de praktijk) en de klant. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij door partijen nadrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken. Het Nederlandse recht is op deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Algemeen
De praktijk zal de reikibehandeling naar beste kunnen uitvoeren. De duur van de behandeling is 60 tot 75 minuten en wordt in overleg met elkaar bepaald. Reiki helpt bij de ondersteuning van een helingsproces, maar kan nooit ter vervanging dienen van een medische behandeling. De Praktijk behoudt zich te allen tijde het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen en zal deze zodra dit het geval is publiceren op de website.

Aanmelden
Aanmelden voor een Reiki behandeling geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of via het e-mail adres vermeld op de website.

Gezondheid
Wanneer u onder behandeling bent bij een arts dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een Reiki behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een Reiki behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden. Raadpleeg dus altijd uw arts bij langdurige psychische of lichamelijke klachten. 

Planning, betaling en annulering van de behandeling

Artikel 1
Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen vooraf contant (cash of digitaal) afgerekend te worden. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 2
Voor een behandeling dient uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de behandeling een afspraak te worden gemaakt (telefonisch/mail). Het maken van een afspraak betekend dat u dat Algemene Voorwaarden aanvaard.

Artikel 3
Annulering van een afspraak dient uiterlijk 4 uur voor aanvang hiervan gedaan te worden en dient telefonisch te geschieden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt mag de praktijk de kosten voor de behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant later komt dan het afgesproken tijdstip komt, mag de praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het volledige honorarium berekenen.

Persoonsgegevens

Kampvuur-Reiki registreert enkel gegevens van de client die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Deze gegevens dient te worden verstrekt door de klant. De praktijk behandeld de vertrouwelijke informatie volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze vertrouwelijke gegevens zullen niet worden verkocht aan derden zonder schriftelijke toestemming van de klant.   

Geheimhouding
De praktijk hanteert een geheimhouding code en zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer). Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd wanneer dit door de klant is medegedeeld of wanneer dit blijkt uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding vervalt wanneer er sprake is van een gerechtelijke uitspraak of op grond van een wettelijke bepaling.

Aansprakelijkheid

De praktijk kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke klachten of letsel die is ontstaan tijdens of na de behandeling, hieruit volgt dat er ook geen sprake kan zijn van een schadevergoeding of terugbetaling. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Diefstal en beschadigingen

De praktijk kan niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Weigering klanten

De praktijk  behoudt zich het recht voor om klanten te weigeren.

Klachten

Indien er klachten ontstaan als gevolg van de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk gemeld worden bij aan de eigenaar van Kampvuur-Reiki, zijnde Rob Littel. Dit is ook van toepassing voor klacht van een andere aard. Wanneer mogelijk zal er naar een oplossing worden gezocht. 

Realisatie en copyright © 2021 door iFred Websites & Webdesign